Algemene voorwaarden

Zoals ieder bedrijf ontkomen ook wij niet aan algemene voorwaarden.  Deze zijn niet spannend maar misschien wel goed om even door te nemen. Het belangrijkste is dat het natuurlijk niet fijn is om kort voor de workshop  te annuleren. We hebben dan namelijk weken van te voren al een plaats voor je gereserveerd en veelal de inkopen gedaan. Je mag kosteloos annuleren tot 14 werkdagen voor aanvang. (artikel 4)
Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Toepasselijkheid
Artikel 3 Overeenkomst met derden
Artikel 4 Annulering en afzeggingen door opdrachtgever
Artikel 5 Aansprakelijkheid
Artikel 6 Overmacht
Artikel 7 Betaling
Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1  Definities

1.1 Kookstudio het kookpaviljoen: de natuurlijke- of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van culinaire diensten en/of het daarvoor ter beschikking stellen van materialen, ruimten, met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woord.

1.2 Klant/opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Kookstudio het kookpaviljoen een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3 Overeenkomst: een overeenkomst tussen Kookstudio het kookpaviljoen en klant ter zake één of meer door Kookstudio het kookpaviljoen te verlenen diensten tegen een door de klant te betalen prijs.

1.4 Reserveringswaarde: de totale omzetverwachting van Kookstudio het kookpaviljoen inclusief BTW ter zake van een met klant gesloten overeenkomst, welke verwachting is gebaseerd op binnen Kookstudio het kookpaviljoen geldende middelen.

1.5 Huurzaken: alle eigendommen van Kookstudio het kookpaviljoen, alsmede eigendommen van derden, die – al dan niet tegen betaling - ter beschikking worden gesteld gedurende de overeenkomst met klant.

Artikel 2  Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten, waarmee Kookstudio het kookpaviljoen zich bij overeenkomst verbonden heeft, alsmede op aanbiedingen tot het aangaan van zulke overeenkomsten, met de opdrachtgever.

2.2 Deze algemene voorwaarden stellen de voorwaarden van de opdrachtgever terzijde, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Deze afspraken zijn slechts geldig door schriftelijk of per email en uitdrukkelijke bevestiging van het kookpaviljoen.

2.3 Een overeenkomst wordt geacht slechts tot stand te zijn gekomen, indien Kookstudio het kookpaviljoen een reservering schriftelijk of per email bevestigd. Kookstudio het kookpaviljoen zal tot uitvoering van de overeenkomst slechts gehouden zijn, nadat zij door de klant schriftelijk of per email een reserveringsbevestiging ontvangen heeft.

Artikel 3  Overeenkomst met derden

3.1 De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing, indien Kookstudio het kookpaviljoen zich verbindt tot het van derden huren van diensten en/of huurzaken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht voor het leveren van diensten aan de opdrachtgever.

3.2 Kookstudio het kookpaviljoen treedt bij het huren van diensten en/of huurzaken op als tussenpersoon van de opdrachtgever.

3.3 Kookstudio het kookpaviljoen is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.

Artikel 4  Annulering EN AFMELDEN VAN DEELNEMER(S) door OPDRACHTGEVER

4.1 De opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna te bepalen bedragen te betalen. Annulering kan slechts schriftelijk of per email geschieden en dient gedateerd te zijn. Aan mondelinge annuleringen kan de klant geen rechten ontlenen.

4.2 Bij annuleren van een overeenkomst is de klant de volgende bedragen verschuldigd aan Kookstudio het kookpaviljoen:

• 2 weken tot 1 week voor de dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd: 25% van de totale reserveringswaarde.
• Vanaf 1 week tot 1 dag voor de dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd: 50% van de totale reserveringswaarde.
• Op de dag van uitvoering: 100% van de totale reserveringswaarde.

4.3 Indien er deelnemer of deelnemers afgemeld worden door omstandigheden. Dan dient dat 24 uur van te voren via de mail doorgegeven te worden. Indien het nagelaten wordt dan zijn wij helaas genoodzaakt de reserveringswaarde in rekening te brengen.

Artikel 5  Aansprakelijkheid

5.1 Kookstudio het kookpaviljoen is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect of van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kookstudio het kookpaviljoen of haar werknemers.

5.2 De klant vrijwaart Kookstudio het kookpaviljoen voor claims van derden verband houdende met schade als bedoeld in artikel 5.1

5.3 De uitsluiting van de aansprakelijkheid als in artikel 5.1 bedoeld geldt niet indien en zover Kookstudio het kookpaviljoen het risico van aansprakelijkheid verzekerd heeft en deze verzekering in het betreffende geval daadwerkelijk tot uitkering komt. Kookstudio het kookpaviljoen haar aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot het daadwerkelijk door de verzekeringsmaatschappij uitgekeerde bedrag.

Artikel 6  Overmacht

6.1 Als Kookstudio het kookpaviljoen van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en die evenmin krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, verhinderd is om enige verplichting (tijdig) na te komen, is Kookstudio het kookpaviljoen niet tot nakoming hiervan gehouden, zonder dat Kookstudio het kookpaviljoen tot enige schadevergoeding jegens de klant verplicht is.

6.2 Indien één der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 7  Betaling

7.1 Alle betalingen dienen zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen de gestelde factuurtermijn.

7.2 Bij betalingen boven € 1000,- is Kookstudio het kookpaviljoen gerechtigd een aanbetaling te verlangen van 50% van de reserveringswaarde.

7.3 Klachten over facturen dienen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of per email te worden ingediend.

7.4 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Indien de klant toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting en Kookstudio het kookpaviljoen overgaat tot het nemen van incassomaatregelen, is de klant naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 8  Toepasselijkheid recht en geschillen

8.1 Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Kookstudio het kookpaviljoen, tenzij op grond van dwingend recht een ander rechter bevoegd is.